Solidaritet, grøn omstilling og åbenhed

Slagelse skal være en kommune, hvor mennesker har mulighed for at udfolde sig frit i samspil med omgivelserne. En kommune hvor solidaritet, lige vilkår for alle, hensynet til mennesker og naturen er sat i centrum. Demokrati, frihed, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed skal være de afgørende elementer.

Der skal være plads til alle.
Alle skal have mulighed for at få arbejde og uddannelse.
Alle skal have mulighed for at deltage i sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter.
Alle skal have samme udfoldelsesmuligheder – uanset køn, religion, race, oprindelse eller seksuel orientering.

Handicappedes mulighed for at deltage i det sociale og kulturelle liv skal sikres.

Ældre skal have muligheden for at fortsætte et aktivt liv så længe de har lyst, og have den nødvendige hjælp og støtte til dette.

Integrationspolitikken skal baseres på gensidig respekt.

Børn og unge skal ikke presses ned i gamle kønsroller, men sikres frihed til at udfolde og udvikle sig frit.

Borgerne skal have reel indflydelse på Slagelse kommunes udvikling. Udviklingen skal bestemmes af kommunens borgere og de valgte politikere – ikke af investorerne.

Det kommunale selvstyre skal beskyttes. Derfor arbejder Enhedslisten for at styrke KL overfor regeringens angreb og centraliseringsbestræbelser.

Medarbejderne skal have reel medbestemmelse. Slagelse kommune skal gå i spidsen med demokratiske ledelsesformer. Brugerne skal sikres medbestemmelse på institutionernes drift. Både elever og forældre på byens skoler skal sikres reel medbestemmelse.

Børnefamilierne skal sikres gode vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det. Folkeskolen skal udvikles, så der bliver plads til alle børn i denne. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen.

Det økologiske råderum skal udvides. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og ikke går til spilde. Vi vil have mere genbrug.

Vi vil ikke gennem lokal forurening medvirke til globale klimaforandringer. Vandets kredsløb skal beskyttes og genoprettes. Affaldsmængden skal reduceres og ressourcerne i affaldet skal udnyttes. Slagelse kommune skal på alle områder støtte en økologisk omlægning af produktionen.

Den kollektive trafik skal være bedre og billigere. Privatbilismen skal reduceres og cyklisterne have bedre vilkår.

Hvis denne politik skal gennemføres, er det ikke nok, at Enhedslisten styrkes. Det forudsætter også en aktiv indsats i miljøbevægelser, faglige organisationer, samrådene i de forskellige bydele, ældre- og handicaporganisationer – ja i hele det folkelige Slagelse. Men det er også nødvendigt, at der er medlemmer i Slagelse Byråd, som vil kæmpe for disse forandringer. Det vil Enhedslisten.

Demokratiet skal udvikles og styrkes

Kommunen er borgernes. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune. Offentlighedens mulighed for kontrol med politikere og forvaltning skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges.

Der skal gøres op med tendensen til altid at prioritere hensynet til investorer højere end hensynet til kommunens borgere, naturen og miljøet.

Stærke lokalsamfund er en forudsætning for demokrati. Borgeres og lokalsamfunds muligheder for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen skal styrkes. Derved styrker vi både lokalsamfundene og demokratiet.