Grøn omstilling

En aktiv miljøpolitik

Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Slagelse Kommune bør arbejde for at være mere ressource-effektiv. Vugge-til-vugge principperne (cradle-to-cradle) skal være bærende i vores tilgang til affald. Ressourcerne skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb i en cirkulær økonomi, hvor de genbruges og ikke går til spilde. En større del af affaldet skal betragtes som en ressource og bør sorteres for at blive genbrugt direkte eller genanvendt.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Andelen af affald, der forbrændes og deponeres, skal fortsat reduceres. Det organiske affald skal genanvendes – ikke brændes.
 • Der skal etableres lokale genbrugspladser og beboere i etageejendomme skal sikres mulighed for at sortere affaldet.
 • Alt affald skal genanvendes på Vestsjælland, så vi begrænser unødvendig og forurenende transport af affald og skaber arbejdspladser her i nærområdet.
 • Kommunens rolle som miljømyndighed skal bruges aktivt. Det er helt indlysende, at miljølovgivningens muligheder for sanktioner skal anvendes overfor for forurenende virksomheder, men kommunens rolle som tilsynsmyndighed giver en mulighed for at påvirke virksomhederne til at agere mere miljøvenligt og bæredygtigt end det minimum, lovgivningen kræver.

Økologi

Økologisk omstilling er en vigtig del af at sikre en miljømæssigt bæredygtig kommune, hvor blandt andet grundvandet beskyttes og den miljømæssige påvirkning begrænses mest muligt.

Slagelse kommune skal støtte op om lokale økologiske fødevareproduktionsvirksomheder og distributionskanaler. Dette giver de lokale økologiske producenter et afsætningsgrundlag, som vil kunne sikre, at de økologiske bønder i højere grad kan fokusere på produktion af gode og sunde fødevarer. Og dermed spare vores grundvand for flere giftstoffer i fremtiden.

Slagelse Kommune er på rette vej, når det gælder økologi i de offentlige køkkener. Som det ser ud nu, har man nået det økologiske spisemærke i bronze, som er 30-60% økologi. Enhedslisten mener, at det offentlige skal stile efter 100% økologi i alle institutioner. Økologiske indkøb i det offentlige er med til at booste økologien, fordi det er store indkøb, der sikrer de økologiske producenter en afsætning. Men først og fremmest skal det nuværende niveau fastholdes, og ikke som på vores sygehuse, spares væk, efter at have været omlagt.

Der skal etableres sunde økologiske skoleboder på alle de skoler i kommunen, som ikke har et kantinetilbud til børnene. Og maden på disse skoler skal så vidt muligt være baseret på lokale råvarer.

Enhedslisten mener at kommunen skal gå foran som et godt eksempel, når det gælder økologi.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Slagelse Kommune skal fremover sikre økologisk land- og skovbrug på alle dyrkede arealer.
 • De kommunale arealer som er forpagtet ud, skal omlægges til økologi. Samtidig skal de kommunale institutioner så vidt muligt anvende de produkter, der produceres på disse arealer, og der skal støttes op omkring distributionen af dette.
 • Kommunen skal dyrke egne skove og arealer uden sprøjtegift.
 • Slagelse Kommune skal gøre økologisk jordbrug til en del af miljøpolitikken for at sikre rent grundvand, rene søer og vandløb samt stor biodiversitet.
 • Kommunen skal bl.a. støtte brug af økologiske produkter, ved at oprette et økologisk fødevarecenter, som sikrer økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler, plejehjem samt til kantinerne på de kommunale arbejdspladser.
 • Kommunen skal opkøbe landbrugsjord og derefter forpagte jorden til økologer.

Byøkologi i centrum for Slagelses udvikling

Byøkologi står for bæredygtigt ressourceforbrug, helhedssyn, livsstil og adfærd ved nybyggeri og renovering af boliger og andet byggeri. Enhedslisten arbejder for, at Slagelse Kommunes udvikling skal være byøkologisk bæredygtigt, hvor alle aspekter inddrages både i kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Det betyder, at de grønne områder skal beskyttes, og at der skal etableres flere grønne områder i byerne.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Infrastrukturen skal udbygges med størst mulig miljøhensyn og med adskillelse af tung og blød trafik.
 • Arkitekturen skal tilpasses en rolig byudvikling med bevaring af karakteristiske og værdifulde bygninger og pladser.
 • Nybyggeri og renovering skal udføres energi-rigtigt og med bæredygtigt materialevalg, gerne genbrugsmaterialer, og udnytte vedvarende energi, især solenergi og fjernvarme der er produceret på et bæredygtigt grundlag. Kommunalt nybyggeri bør bygges efter vugge-til-vugge principper (cradle-to-cradle) og som minimum være forberedt på at kunne huse solcelleanlæg og på at kunne anvende lavtemperaturfjernvarme.?

Enhedslisten har en vision om, at vort daglige forbrug skal være en del af det økologiske kredsløb. Ingen byer er indtil nu blevet opbygget efter økologiske principper. Derfor bliver det en kompliceret opgave at genoprette balancen med naturen, både for kommunen og for den enkelte borger, men det skal ikke forhindre os i at gå i gang.

Biodiversitet, skov og natur

Slagelses skovarealer udgør kun 10 % af kommunens areal, og skal fordobles iflg. klimaplanen. Så der skal etableres 700 ha skov inden år 2020. Heraf skal kommunen stå for de 400 ha. Skovrejsning har en lang række fordele, både klimamæssigt og sundhedsmæssigt. Men også for bosætning og for rekreative udfoldelser.

Samtidig bliver grønne kiler alt for ofte ofret til fordel for erhvervsbyggeri og byudvikling. Dette giver et fattigere plante- og dyreliv.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Slagelse Kommune skal vedtage en biodiversitetspolitik med konkrete mål for at øge biodiversiteten og indarbejde dette i kommunens planlægning
 • Der etableres mere skov og mere sammenhængende natur og grønne korridorer både bynært og i landdistrikterne, og mulighederne for fritidsaktiviteter i naturen skal forbedres.
 • Kommunen skal opkøbe landbrugsjord til skovrejsning.
 • Der etableres bynære naturparker med et naturhistorisk område.
 • Der skal sikres rum til urørt natur
 • Der opstilles konkrete mål for udvidelse af og højnelse af kvaliteten af naturområder.
 • Græsset skal slås sjældnere på kommunens grønne arealer
 • Indsatsen for at bekæmpe invasive arter (eksv. Bjørneklo), som truer den oprindelige natur, skal styrkes.
 • Vandets kredsløb skal beskyttes og genoprettes. I udvalgte områder skal grødeskæringen reduceres. Sparede midler fra reduceret grødeskæring kan bruges til engangskompensation til landmænd.

Klima- og energipolitik

Vi vil ikke gennem lokal forurening medvirke til globale klimaforandringer. I stedet vil vi gennem lokale klimavenlige initiativer gå foran som klimavenlig kommune.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Slagelse Kommune mangler en energiplan for at nå til at blive fossilfri kommune i 2050. Det drejer sig ikke kun om kommunen og medarbejderne, men alle kommunens indbyggere. Der skal nedsættes et udvalg med især repræsentanter fra frivillige organisationer til udarbejdelse af en “Energiplan 2050”. Udvalget skal have reference til et politisk udvalg i byrådet. Dette skal sikre en interesse for klima spørgsmålet og forhindre, at udvalget ikke bliver pennefører og at rapporten ikke ender i en ”syltekrukke”.
 • Slagelse Kommune skal være klimapositiv – CO2 neutral er ikke nok. Målet bør være, at al fossil afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende energikilder.
 • Det bør være muligt, at store dele af kommunens transport kan udføres med elbiler. I det omfang, at kommunens ansatte bor inden for kommunegrænsen skal de have et buskort. Der skal indføres bycykler i kommunens hovedbyer, og i takt med at der indhøstes erfaringer, skal det spredes til andre byer med behov. Igennem dette kan kommunen spare penge på anlæggelse af parkeringspladser og reparation af vejnet.
 • Faldende affaldsmængder til fjernvarme på grund af stigende sortering er årsag til, at man nu vender blikket imod træflis og halmafbrænding. Enhedslisten mener i stedet at det bør afløses af vedvarende energikilder som sol og vind i stedet for import fra fjerne skove.
 • Termorør til solvarme bør anvendes til opvarmning af basisforbrug af kommunens forbrug af varmt vand. Tilbagebetalingstiden er ca. 5 år.
 • Oplagring kan udføres i store flade lagre gravet ned i jorden.
 • Havvindmøller, som opført af Storebælts-selskabet, bør opføres af Slagelse Kommune til dækning af eget forbrug.
 • Der skal opføres solpaneler på de sydvendte kommunale jorder og bygninger. F.eks. på støjværnet på motorvejen igennem Slagelse.
 • SK-Forsyning A/S bør understøtte og arbejde aktivt med i den proces, der leder hen imod en ”Energiplan 2050”.
 • I Enhedslisten synes vi, at vindmøller bør opstilles ud fra betingelserne om behovet for bæredygtig energi. Så længe de overholder gældende lovkrav, og tager højde for at bevare de naturgivne omstændigheder, ser vi ingen problemer i hverken at opstille dem på land eller på hav.
 • Slagelse Kommune har i 2011 besluttet, at alt nybyggeri i områder, hvor der skal udarbejdes nye lokalplaner og som ikke tilsluttes fjernvarme, skal etableres som lavenergiklasse 2015. Dermed er det sikret, at nye bygninger er energieffektive.
 • Energiklasse2020 bør allerede kræves nu. Det gør husene energi passive.
 • For at en bolig skal kunne udlejes i Slagelse Kommune skal den overholde betingelserne for en energiklasse B bolig.
 • For at øge borgernes viden og opmærksomhed på energibesparelser i forbindelse med mindre byggeprojekter, skal kommunen stille gratis uvildig energirådgivning til rådighed.
 • Kommunen har forpligtet sig til, i samarbejde med beboerne, de respektive lokalråd og Landudvikling Slagelse (LAG) at gennemføre 1 – 2 projekter i kommunens landsbyer. Formålet med projekterne er at inddrage hele landsbyen til at blive mere klimavenlig. Vi mener, at projekterne skal opstartes snarest.
 • Kommunens bilpark og øvrige maskinel skal omlægges til at være klimavenlig.
 • Kommunen skal sørge for, at der indkøbes maskiner, anlæg, biler og apparater, der har den højeste energimærkning.
 • Kommunen skal “gå foran” på området og f.eks. gå over til LED-belysning, hvor lyset anvendes i mange timer af døgnet, købe elbiler eller elcykler til kommunens transport, kun bruge lavt forbrugende PC-ere, kopimaskiner osv.
 • Kommunens planlægning skal ændres, så der ikke stilles unødvendige eller urimelige krav til vedvarende energi.
 • Slagelse Kommune skal etablere solceller og solfangere på alle kommunale bygninger med egnede tagflader.
 • Både kommunale og private bygninger skal efterisoleres, hvor det er praktisk muligt, og hvor det kan gøres uden urimelige omkostninger.
 • Slagelse Kommunes energiforsyning skal baseres på vedvarende energikilder som vind, sol, jordvarme, mens fornybare energiressourcer i form af biomasse og biogas kun må være baseret på affald og restprodukter. Der må således ikke indgå potentielle fødevarer i energiproduktionen, ligesom der ikke må indgå biomasse, der udelukkende er dyrket med henblik på energiproduktion, da dette vil optage areal, som ellers ville kunne bruges til fødevareproduktion.
 • Slagelse Kommunes energiselskab SK Forsyning A/S skal involvere sig i opførelse og ejerskab af vedvarende energiproducerende anlæg som vindmøller, solceller, solfangere, biotermianlæg m.v.
 • Kommunen skal løbende opdatere sin strategiske energiplanlægning om, hvordan vi kan spare på energien, holde op med at importere energi og blive CO2-neutrale – jo før des bedre! Men planen skal samtidig indeholde forslag til at udbygge den bæredygtige energiforsyning.
 • Slagelse Kommune skal være CO2 neutral 2025. Slagelse skal være aktiv i udvikling og implementering af bæredygtige løsninger og vedvarende energiformer.

Bedre og billigere kollektiv trafik

I Enhedslisten ser vi kollektiv trafik som en vigtig del til at sikre vores borgere nem og billig transport rundt i kommunen. Samtidig er det et middel til at mindske bilforurening i vores byer. I Enhedslisten ønsker vi os at mange flere benytter kollektiv trafik frem for at tage bilen.

Det er Slagelse Kommunes opgave at binde de små og mellemstore byer sammen.

At fragte kommunens borgere, unge som ældre, rundt i regionen til skoler, fritidsinteresser, læge og andre aktiviteter er nøgleopgaver som kommunen skal tage alvorligt.

Slagelse kommune har færgedrift, buskørsel og persontransport. Og alle former for offentlig trafik er blevet voldsomt beskåret siden kommunalreformen.

De lavprissæsoner på færgerne, som der p.t. eksperimenteres med for statslige midler, skal gøres permanente, så der ikke er forskel i pris mellem skuldersæson og lav/højsæson. Det er forvirrende, at der er halv pris i et par måneder af året, og ikke i resten. Og der skal ikke eksperimenteres mere med reducerede sejlplaner, da de allerede har vist, at det har kostet kommunen alt for mange penge at opretholde og til gene for alle i de to vintermåneder, end hvis de havde beholdt de eksisterende sejlplaner.

Derfor skal den kollektive trafik i kommunen være bedre og billigere.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • At busdriften omstilles til el- og eller brintbusser.
 • At kollektiv trafik bliver billigere.
 • At der oprettes forsøg med gratis transport.
 • At færgetransport til og fra de to øer Omø og Agersø bliver billigere, og med samme pris hele året.
 • At Flexture i kommunen bliver lige så billig som den øvrige kollektive trafik. Sådan, at det ikke bliver dyrere at komme rundt i kommunen for dem der ikke bor i et område med hyppig bustrafik.
 • At vi får et borgerstyret trafikråd, hvor afstanden mellem brugerne af trafikken og beslutningstagerne på området bliver mindre.

Flere cyklister – færre bilister

Bilismen skal reduceres. Flere skal vælge cykler og kollektiv trafik.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • At Slagelse bliver årets cykelby i 2020
 • At der sættes mere gang i udbygningen af cykelstier i kommunen.
 • At der etableres flere cykelparkeringspladser – en del af dem skal være overdækkede. Og i forbindelse med de største cykelparkeringspladser skal der etableres omklædnings- og badefaciliteter samt mulighed for at udføre mindre reparationer på cykler.
 • Cykler skal kunne medtages i den kollektive trafik.
 • Cykler skal kunne tages gratis med på Omø og Agersø-færgerne.
 • Der skal bygges shelters langs cykelruterne, så det er muligt for cykelturister at overnatte i det fri i hele kommunen.