Folkeskolerne i Slagelse

Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at fastholde. Skoledagene skal for børn og lærere være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde ud af og forstå. Skolen skal være rummelig, så den kan give alle børn god trivsel og gode muligheder for udvikling.

Enhedslisten opfatter begrebet uddannelse bogstaveligt. D.v.s. eleverne skal opnå en dannelse, som på alle planer gør dem i stand til at leve, fungere og bidrage i samfundet.

Slagelse er specielt udfordret på undervisningsområdet, idet vi ligger i den dårligste ende i mange af de landsdækkende statistikker for skoleområdet.

Dette betyder, at hvis der skal ske markante forbedringer i Slagelses skolevæsen, skal der ikke bare tildeles ressourcer som på landsplan. Der skal flere til.

Skolelukninger – nej tak!

Skolen er en vigtig del af det lokale samfund. Enhedslisten mener, at så længe der er lokal opbakning til en folkeskole, skal den ikke nedlægges. Det betyder, at der skal kæmpes for at bevare skoler og andre institutioner, som deres brugere, ansatte og ledere er parate til at forsvare.

Enhedslisten er principielt imod private og -friskoler, da vi mener samfundets sammenhængskraft bygger på et fællesskab mellem kulturer, sociale og intellektuelle forskelle og at dette fællesskab opnås i folkeskolen.

Der er i Enhedslisten dog forståelse for forældregrupper, der på baggrund af kommunale nedlæggelser af folkeskoler, opretter privatskoler i lokalområderne.

 

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Tildeling af penge til skolerne skal være til klasser og ikke til den enkelte elev. Skolerne skal ikke konkurrere med hinanden om eleverne, men samarbejde om at give den enkelte elev et optimalt udbytte af sin skolegang. Det vil give større arbejdsro for skolerne.
 • Inden for de enkelte lokalområder skal der sikres flest mulige valgfag i overbygningsklasserne.
 • Der skal drages større omsorg for elever med handicap.
 • Der skal maksimum være 24 elever i hver klasse.
 • Lærerne og andet pædagogisk uddannet personale skal have mere tid til forberedelse og planlægning af undervisningen.
 • Lærerne skal gennemsnitligt max. undervise 24 lektioner ugentligt.
 • Mere brobygning mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, – også erhvervsskolerne.
 • Lærere og andet pædagogisk uddannet personale skal have tid til at tage hensyn til den enkelte elev, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet.
 • Der skal indgås arbejdstidsaftaler for det pædagogiske personale i Slagelse skoler.
 • Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre ordninger med to lærer-ordninger med inddragelse af pædagoger i klasserne, kortere skoledage, lektiecafeer målrettet elevernes reelle behov m.v. uden at dette går ud over normeringerne.
 • Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elever på andre skoler.
 • Børn med særlige behov skal sikres et tilbud, som både giver mulighed for faglig udvikling og sikrer børnenes trivsel.
 • Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre.
 • Børn har også ret til fritid, som de selv bestemmer over. Derfor skal eleverne have fri, når de forlader skolen. Lektier skal afskaffes.
 • Konfirmationsundervisning skal lægges uden for den almindelige skoletid.
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.
 • Der skal afsættes de nødvendige midler til specialundervisning og tilbud til særligt udfordrede elever. Indsatsen skal tage udgangspunkt i, hvad der giver det enkelte barn den bedste trivsel og de bedste udviklingsmuligheder. Placeringen af tilbuddene skal ske, så de minimerer behovet for transport af eleverne mest.