Det gode liv

Kultur

Slagelse kommune har et bredt kulturliv, med mange små og store aktører. Det mener vi er vigtigt at bevare. Enhedslisten vil sikre et mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud. Samtidig skal Slagelse kommunes kulturliv være tilgængeligt for alle borgere; både de der bor udenfor Slagelse by, de der har en lav indkomst, de der har et handicap og de der ikke er vant til at deltage i kulturlivet.

Spillesteder/øvelokaler og gallerier/arbejdende værksteder

Ligesom idrætsudøvere har brug for sportsbaner og haller, har udøvende musikere og kunstnere behov for centre til at dygtiggøre sig. Steder, hvor de udveksler erfaringer og lærer af hinanden.

Ungdommen i Slagelse Kommune har brug for et alternativ til idræt når det gælder fritidsinteresser. Der findes masser af muligheder, og kunst og kultur er en af dem. Og der skal være steder hvor deres kunst skal kunne præsenteres.

Museer

Slagelse kommune skal gennemgå sine samlinger og få dannet sig et overblik, for at kunne tilbyde sine borgere et relevant udbud af udstillinger.

De kommunalt støttede museer og samlinger skal ikke kun måles på deres driftsøkonomi. Men også på deres potentiale og relevans.

Museumsvæsenet skal primært beskæftige sig med at formidle borgernes og kommunens historie til borgerne. Turisterne er naturligvis også meget velkomne som gæster.

Slagelse kommune skal have en overordnet politik for sit museumsvæsen, som skal handle om at belyse kommunens historie, nutid og planer for fremtiden. Sådan at det bl.a. kan blive en integreret del af skoleundervisningen.

Biblioteker

Enhedslisten går ind for, at alle borgere skal have adgang til bibliotekerne, jvf. biblioteksloven.

Bibliotekerne skal koncentrere sig om dets kerneydelse, at låne materialer ud til borgerne.

I forhold til kommunens tanker om ubemandede biblioteker har Enhedslisten set på erfaringerne fra bl.a. Vanløse bibliotek. Og herfra kan man konkludere, at et ubemandet bibliotek sagtens kan fungere som et supplement til det nuværende bemandede. Men Enhedslisten mener ikke, at man skal bruge dette som argument for nedskæringer på personalet.

Der bør være en naturlig balance imellem at anskaffe sig dyrt materiale som udbydes til udlån og et kompetent personale. Biblioteket er ikke, og må aldrig blive et lavprisvarehus, hvor personalet slet ingen indsigt har i materialets indhold eller oprindelse.

Medborgerhuse/Ungdomshuse/forsamlingshuse

Enhedslisten ønsker medborgerhuse, der er brugerstyrede, og hvor driftsomkostningerne bliver betalt af Slagelse Kommune – under Lokalrådenes ansvar. Derved styrker vi det lokale nærdemokrati.

Kommunalt kan man gøre meget for at understøtte unge menneskers engagement i lokalmiljøet ved både at oprette ungdomsråd, give repræsentantpladser i børne- og ungeudvalg, lave høringer i forbindelse med udvikling af området og ved at styrke foreningslivets muligheder. Enhedslisten støtter ideen om brugerstyrede ungdomshuse i Slagelse kommune og opfordrer både de unge og kommunen til at arbejde på at finde egnede lokaliteter i både Korsør, Skælskør og Slagelse. – Der er masser af muligheder i flere store tomme kommunalt ejede bygninger i kommunen.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Kulturinstitutionerne, både museer, teatre og spillesteder, understøttes så de også kan give gratis adgang til deres tilbud. Sådan, at museer har dage hvor der er gratis indgang, og at teatre og spillesteder jævnligt har gratis forestillinger og koncerter. Vi vil ligeledes arbejde for at disse gratis arrangementer vil falde sammen med gratis kollektiv trafik, for at sikre at alle borgere i kommunen har mulighed for at deltage.
 • Kulturen skal have sit eget byrådsudvalg med dedikerede og kvalificerede byrådsmedlemmer. Erhvervs- og turistarbejdet hører hjemme i andre udvalg.
 • Gratis adgang til lokaler i kommunale kulturhuse.
 • Brugerstyrede medborgerhuse.
 • Reelle og ikke støttede jobs i kommunens caféer.
 • Enhedslisten ønsker ungdomshuse i Korsør, Hashøj, Slagelse og Skælskør, der er brugerstyrede, og hvor driftsomkostningerne bliver betalt af Slagelse Kommune.

Idræt

Enhedslisten støtter idrætslivet. Først og fremmest breddeidrætten. Det betyder ikke, at eliteidrætten ikke kan medvirke til inspiration.

Den professionelle idræt udmøntes dog oftest gennem aktieselskaber og lignende, og derved er den demokratiske tilgang til sportsaktiviteterne begrænset, – et forhold Enhedslisten selvfølgelig ikke kan støtte.

Enhedslisten vil derimod støtte alle former for idræt, hvor bredden kan være med: det være sig handicapidræt, idræt i alle aldre, etnicitet og køn. Her skal det sociale og kulturelle aspekt tages med i betragtning som fælles-skaber, og det sundhedsskabende aspekt i form af sunde økologiske kiosker og boder i tilknytning til sportsfaciliteterne skal støttes politisk.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • De frivillige i vores amatørklubber skal støttes og hjælpes i deres arbejde og ikke bremses af bureaukratiske regler. De skal støttes således, at de kan opretholde engagementet i deres foreninger og sportsklubber.

Sundhed

Sundhed skal være for alle. Alle borgerne i Slagelse kommune skal have mulighed for at leve et sundt og meningsfuldt liv.

Slagelse Kommune skal arbejde aktivt for at borgerne kan opnå dette. Ved at etablere sundhedscentre i de større byer, med tilbud om hjælp til rygestop, vægttab, motion m.v. Sundhedscentre, som borgerne frit kan benytte efter behov. Med tilknyttede kvalificeret personale, som kan guide folk til at opnå et sundere liv.

For Enhedslisten er det vigtigt at disse tiltag sker efter borgernes egne ønsker og ikke med en løftet pegefinger. Disse tilbud skal være let tilgængelige i hele kommunen.

Et sundt liv, er også et liv uden stress. Derfor går Enhedslisten også ind for en kortere arbejdstid, vi skal ned til 30 timer om ugen. Dette vil kunne fordele arbejdet lidt mere ligeligt mellem alle.

Rettigheder og tryghed for de ældre

De ældre i kommunen er borgere på lige fod med andre. De ældre skal gives mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdige betingelser samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer.

Øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp skal sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud, som er rettet mod ældre og forbedringer af muligheden for, at ældre kan komme rundt i Slagelse medvirke til at give de ældre bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv.

Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen, eller tvangsudskriver mennesker, der er på kontanthjælp, til at udføre opgaverne. En god ældresektor får vi kun ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde. Vi skal sikre, at de der arbejder i denne sektor, får ordentlige løn- og arbejdsforhold samt gode muligheder for
efteruddannelse. Personalet skal også have bedre tid og muligheder for at imødekomme de behov, som de ældre har.

Enhedslistens ældrepolitik tager udgangspunkt i 10 rettigheder til de ældre:

 1. At få den mad, de kan lide.
 2. At føle sig velklædte og soignerede.
 3. At bestemme egne tider og rutiner.
 4. At komme ud, når de har lyst.
 5. At træffe andre mennesker
 6. At købe tøj og ting efter egen smag.
 7. At komme i deres sædvanlige dagligvarebutik.
 8. At udvikles livet igennem.
 9. At holde deres minder levende.
 10. At vælge, hvordan de vil bo.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Kommunen skal sikre, at der bygges flere forskellige typer boliger, der er indrettet, så de kan opfylde de ældres behov. Det vil give de ældre borgere et reelt valg mellem forskellige måder at bo på. Boligerne for de ældre skal anbringes forskellige steder i Slagelse – også i midtbyen.
 • De ældres mulighed for at komme rundt i Slagelse – også om aftenen – skal forbedres. Det skal ske gennem forbedringer af servicebusserne og en fleks seniorordning.
 • Opnå kortest mulig tid før visitation eller tilbagevendende sundheds-/tilfredshedssamtale
 • Undgå at der kommer ukendte vikarer
 • Sundhedspersonalet kan komme på besøg på aftalte, acceptable tidspunkter – og ikke fx morgenbesøg kl. 10.00 og overraskende middagsbesøg kl. 11.00
 • Medarbejderne får mulighed for tilstrækkelig uddannelse
 • Medarbejderne kan medvirke til at udforme områdets omsorgspolitik for borgerne og arbejdets tilrettelæggelse, så de kan tage medejerskab for den gode pleje eller behandling og dermed trivslen for alle.
 • Få nødvendig genoptræning i rette tid.
 • Mulighed for fleksibel hjemmehjælp, hvilket betyder, at man har ret til at få udført nogle andre opgaver end dem, der egentlig var planlagt, når hjemmehjælperen kommer. Hvis man for eksempel lige har haft besøg af noget familie, der har hjulpet en med det, som hjemmehjælperen skulle lave, kan man bede om at få noget andet lavet i stedet for.

Bedre vilkår for børn og familier

Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det. Der skal satses langt mere på at give lige muligheder til alle børn. Åbningstiderne må indrettes efter familiernes behov. Institutionspriserne i Slagelse skal nedsættes. Perspektivet er, at de skal være gratis – ligesom det er gratis at gå i skole. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen.

En god børnepolitik skal skabe rammerne for, at børn oplever børnehaven, skolen og fritidsordningen som steder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og viden, og hvor både børn og voksne beriges og udvikles.

Indsatsen for at give alle børn lige muligheder skal forøges.

Indsatsen i forhold til børn og unge skal koordineres langt bedre.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Støtten til udsatte familier og forældre skal styrkes og koordineres bedre.
 • Anbragte børn skal have mere støtte i forhold til deres skolegang.
 • Et motiveret og opkvalificeret personale er afgørende for kvaliteten. Derfor skal normeringerne forbedres.
 • Samarbejdet mellem forældre og personale skal fokusere på indhold og kvalitet.
 • Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper.
 • Alle tilbud bør være gratis.
 • Minimumsnormeringer – 3 børn vug., 6 børn bh., 9 børn SFO/FH pr. voksen.
 • Overgange, brobygning på alle niveauer
 • Aldersintegrerede daginstitutioner
 • 2 voksen ordning i skolerne (Lærer/pædagog)
 • Styrkelse af klubber og fritidstilbud
 • Ungdomshus, ungdomsboliger til alle.
 • Kompetenceudvikling på alle niveauer
 • ”Akademiserede” teams som kan arbejde på tværs af alle institutioner og skoler m. m.
 • Afskaffelse af lukkedage.

Folkeskolerne i Slagelse

Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at fastholde. Skoledagene skal for børn og lærere være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde og forstå. Skolen skal være rummelig, så den kan give alle børn god trivsel og gode muligheder for udvikling.

Enhedslisten går ind for en styrket uddannelse og ikke en u-dannelse.

Folkeskolen står for grunduddannelsen af elever.

Enhedslisten opfatter begrebet uddannelse bogstaveligt. D.v.s. eleverne skal opnå en dannelse, som på alle planer gør dem i stand til at leve, fungere og bidrage i samfundet.

Enhedslistens opfattelse er, at den undervisning, der foregår i grundskolerne i dag i for høj grad fokuserer på en uddannelse, der er meget erhvervsrettet og i mindre grad rettet imod den enkelte elevs personlige udvikling og dannelse.

Der skal i højere grad lægges vægt på forståelse af begreber som samarbejde, demokrati, respekt og ansvarlighed for andre mennesker og forståelse for fællesskaberne i samfundet.

Slagelse er specielt udfordret på undervisningsområdet, idet vi ligger i den dårligste ende i mange af de landsdækkende statistikker for skoleområdet.

Dette betyder, at hvis der skal ske markante forbedringer i Slagelses skolevæsen, skal der ikke bare tildeles ressourcer som på landsplan. Der skal flere til.

Der skal investeres i vore folkeskoler!

Skolelukninger?

Skolen er en vigtig del af det lokale samfund. Derfor skal der grundige overvejelser til før man nedlægger folkeskoler i Slagelse. Enhedslisten mener, at så længe der er lokal opbakning til en folkeskole, skal den ikke nedlægges. Det betyder, at der skal kæmpes for at bevare skoler og andre institutioner, som deres brugere, ansatte og ledere er parate til at forsvare.

Enhedslisten er principielt imod private og -friskoler, da vi mener samfundets sammenhængskraft bygger på et fællesskab mellem kulturer, sociale og intellektuelle forskelle og at dette fællesskab opnås i folkeskolen.

Der er i Enhedslisten dog forståelse for forældregrupper, der på baggrund af kommunale nedlæggelse af folkeskoler, opretter privatskoler i lokalområderne.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Tildeling af penge til skolerne skal være til klasser og ikke til den enkelte elev. Skolerne skal ikke konkurrere med hinanden om eleverne, men samarbejde om at give den enkelte elev et optimalt udbytte af sin skolegang. Det vil give større arbejdsro for skolerne.
 • Inden for de enkelte lokalområder skal der sikres flest mulige valgfag i overbygningsklasserne.
 • Der skal drages større omsorg for elever med handicap.
 • Der skal maksimum være 24 elever i hver klasse.
 • Lærerne og andet pædagogisk uddannet personale skal have mere tid til forberedelse og planlægning af undervisningen.
 • Lærerne skal gennemsnitligt max. undervise 24 lektioner ugentligt.
 • Mere brobygning mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, – også erhvervsskolerne.
 • Lærere og andet pædagogisk uddannet personale skal have tid til at tage hensyn til den enkelte elev, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet.
 • Der skal indgås arbejdstidsaftaler for det pædagogiske personale i Slagelse skoler.
 • Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre ordninger med to lærer-ordninger med inddragelse af pædagoger i klasserne, kortere skoledage, lektiecafeer målrettet elevernes reelle behov m.v. uden at dette går ud over normeringerne.
 • Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elever på andre skoler.
 • Børn med særlige behov skal sikres et tilbud, som både giver mulighed for faglig udvikling og sikrer børnenes trivsel.
 • Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre.
 • Børn har også ret til fritid, som de selv bestemmer over. Derfor skal eleverne have fri, når de forlader skolen. Lektier skal afskaffes.
 • Konfirmationsundervisning skal lægges uden for den almindelige skoletid.
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.
 • Der skal afsættes de nødvendige midler til specialundervisning og tilbud til særligt udfordrede elever. Indsatsen skal tage udgangspunkt i, hvad der giver det enkelte barn den bedste trivsel og de bedste udviklingsmuligheder. Placeringen at tilbuddene skal ske, så de minimerer behovet for transport af eleverne mest.

Rusmiddelmisbrug

Enhedslisten går ind for en styrkelse af fagligheden og fleksibiliteten i den kommunale misbrugsbehandling. Den bør indeholde følgende elementer:

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Bedre uddannelse af sundhedspersonale, samt indlejring af rutiner i sundhedssektoren omkring øget opsporing af misbrug, samt formidling af hjælp til afvænning
 • Udvidede åbningstider og øget tilgængelighed i behandlingstilbud
 • Forbedret geografisk tilgængelighed
 • Øget fokus på inddragelse af borgerens ønsker og behov i tilrettelæggelse af behandling
 • Forbedret efterværn og rehabilitering til mennesker med langvarigt misbrug bag sig
 • Øget fokus på behandling af børn, unge og voksne børn fra misbrugsfamilier med henblik på at afhjælpe skadesvirkninger og forebygge misbrug og psykiske sygdomme hos børn/voksne børn af misbrugere
 • Flere tilbud til personer med dobbeltdiagnoser, f.eks. misbrug- og psykisk sygdom.
 • Misbrug og dets konsekvenser går på tværs af socioøkonomiske skel.  Dermed er problemet relevant for børn fra alle slags familier og samfundslag. At nedbryde tabuer om misbrugsproblemer for ad den vej at forebygge, er et vigtigt skridt at tage.
 • Øget fokus på behandling af børn, unge og voksne børn fra misbrugsfamilier.
 • Obligatorisk skoleprojekt for 9. -10. klasser med foredrag med en ung fra en alkoholikerfamilie og en psykoterapeut (kan evt. udvides med en blandingsmisbruger).
 • Etablering af behandlingstilbud på videregående uddannelser til unge der har problemer med at gennemføre uddannelser p.gr.a. misbrug i hjemmet.