Åbenhed og demokrati

Demokratiet skal udvikles og styrkes

Kommunen er borgernes. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltningen skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges.

Der skal gøres op med tendensen til altid at prioritere hensynet til investorer højere end hensynet til kommunens borgere, naturen og miljøet.

Stærke lokalsamfund er en forudsætning for demokrati. Borgeres og lokalsamfunds muligheder for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen skal styrkes. Derved styrker vi både lokalsamfundene og demokratiet.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Byrådet skal etablere organiserede dialogfora med medarbejderne, deres fagforeninger, erhvervsorganisationer, kulturelle foreninger med flere, så der opnås større borgerinddragelse og mere gennemsigtighed i relationerne mellem byrådet og borgerne og i relationerne mellem borgerne og administrationen.
 • Samråd og lokalbefolkning skal have høringsret i sager, som vedrører deres lokalsamfund og inddrages før eller i det mindste samtidig med, at der indledes dialog med diverse investorer.
 • Der skal gennemføres flere forsøg med borgerbudgetter, hvor borgerne i et lokalområde får mulighed for at disponere over et beløb til udvikling af dette område.
 • Slagelse Kommunes medieportal, skal sikre bedre information om byrådets arbejde og medvirke til at inddrage borgerne i beslutningsprocesserne på et tidligere tidspunkt og på en mere forpligtende måde.
 • Enhedslisten går ind for lokale folkeafstemninger. I spørgsmål om lukning eller sammenlægning af folkeskoler SKAL der udskrives folkeafstemning i det pågældende skoledistrikt. Hvis der er flertal imod nedlæggelse af en skole i et skoledistrikt, udsættes beslutningen til efter førstkommende kommunalvalg, og det nye byråd tager endelig stilling til spørgsmålet.
 • Enhedslisten arbejder i byrådet for størst mulig åbenhed og på, at flere politiske diskussioner skal foregå i Byrådssalen i stedet for i lukkede udvalg.
 • Der vedtages en ny kommuneplan, som reelt styrer udviklingen i kommunen i stedet for den gamle, som der rutinemæssigt dispenseres fra.
 • Der skal være åbenhed om de sager, som udvalgene orienteres om. Åbenheden skabes ved at have skriftlige referater af orienteringen til udvalgene. På den måde skabes der gennemsigtighed, så borgerne, pressen og de øvrige byrådsmedlemmer kan følge med i, hvordan de politiske sager behandles.
 • Den politiske kontrol med de kommunale selskaber SK-Forsyning, Affald Plus, Korsør Havn og Slagelse Erhvervscenter skal øges. Dette gøres ved, at selskaberne opløses og lægges ind under politiske udvalg. Der skal aflægges beretning til byrådets dagsorden hvert år.

Slagelse kommune er arbejdsgiver for omkring 6.500 medarbejdere, og endnu flere borgere har som brugere af kommunens service kontakt med kommunen. Enhedslisten vil arbejde for at udvide demokratiet, så medarbejdere og brugere får langt større indflydelse på deres egen hverdag end de har i dag. Medarbejderne og brugerne er hverdagens eksperter, og derfor er det nærliggende at give dem større indflydelse på kommunens politik på deres område.

Medarbejderne skal have reel medbestemmelse. Slagelse kommune skal gå i spidsen med demokratiske ledelsesformer. Brugerne skal sikres medbestemmelse på institutionernes drift. Også eleverne på byens skoler skal sikres medbestemmelse.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Der gennemføres forsøg med selvstyrende grupper, hvor medarbejderne selv organiserer arbejdet og at der gøres op med bureaukratiske styrings- og kontrolinstrumenter.
 • Medarbejdernes ret til ytringsfrihed skal sikres og der etableres en whistleblowerordning som en sikkerhedsventil.

Øget borger- og medarbejderinddragelse – nej til udlicitering og privatiseringer

Vi skal have skabt et velfungerende samspil mellem ansatte, bestyrelser og råd og dem, der bruger institutionen, skolen, plejehjemmet, kontoret – det være sig børn eller voksne. Det skal være disse grupper, som tilrettelægger arbejdet. Decentraliseringen skal gennemføres i det tempo, som de ansatte og brugerne ønsker det og kommunen skal understøtte denne proces. Men samtidig skal kommunen sikre borgernes retssikkerhed og at alle (også de svage grupper) opretholder et tilfredsstillende serviceniveau.

Enhedslisten er imod privatisering og udlicitering af kommunale opgaver. Der skal ikke eksperimenteres med børnepasning, omsorg for ældre og den kollektive trafik for at tilfredsstille det privat erhvervslivs ønsker om nye markeder.

Udliciteringer fører til at kommunen taber kontrollen over arbejdets udførelse, og den viden og ekspertise, som opsamles om f.eks. rengøring, går tabt for det offentlige og ender i stedet under private firmaers kontrol.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Der gennemføres ikke flere udliciteringer eller udbud i Slagelse Kommune og udliciterede områder skal så vidt det er muligt, trækkes tilbage til kommunen.

Kommunale selskaber

Den politiske kontrol med de kommunale selskaber SK-Forsyning, Affald Plus, Korsør Havn og Slagelse Erhvervscenter skal øges.

Dette gøres ved, at selskaberne opløses og lægges ind under politiske udvalg.

Som et alternativt minimum kræver Enhedslisten, at alle byrådets partier skal være repræsenteret i bestyrelserne.

Der skal aflægges beretning til byrådets dagsorden hvert år.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Samråd og lokalbefolkningen skal have høringsret i sager, som vedrører deres lokalsamfund og inddrages før eller i det mindste samtidig med, at der indledes dialog med diverse investorer.
 • Der skal gennemføres flere forsøg med borgerbudgetter, hvor borgerne i et lokalområde får mulighed for at disponere over et beløb til udvikling af dette område.
 • Der oprettes en medieportal, som kan sikre bedre information om byrådets arbejde og medvirke til at inddrage borgerne i beslutningsprocesserne på et tidligere tidspunkt og på en mere forpligtende måde.
 • Enhedslisten går ind for lokale folkeafstemninger. I spørgsmål om lukning eller sammenlægning af folkeskoler SKAL der udskrives folkeafstemning i det pågældende skoledistrikt. Hvis der er flertal imod nedlæggelse af en skole i et skoledistrikt, udsættes beslutningen til efter førstkommende kommunalvalg, og det nye byråd tager endelig stilling til spørgsmålet.
 • Enhedslisten arbejder i byrådet for størst mulig åbenhed og på, at flere politiske diskussioner skal foregå i Byrådssalen i stedet for i lukkede udvalg.
 • Byrådet skal forpligtes til at behandle forslag, som har fået underskrifter fra 750 stemmeberettigede borgere.
 • Der vedtages en ny kommuneplan, som reelt styrer udviklingen i kommunen i stedet for den gamle, som der rutinemæssigt dispenseres fra
 • Der skal være åbenhed om de sager, som udvalgene orienteres om. Åbenheden skabes ved at have skriftlige referater af orienteringen til udvalgene. På den måde skabes der gennemsigtighed, så borgerne, pressen og de øvrige byrådsmedlemmer kan følge med i, hvordan de politiske sager behandles.

Slagelse kommune er arbejdsgiver for omkring 6.500 medarbejdere, og endnu flere borgere har som brugere af kommunens service kontakt med kommunen. Enhedslisten vil arbejde for at udvide demokratiet, så medarbejdere og brugere får langt større indflydelse på egen hverdag end i dag. Medarbejderne og brugerne er hverdagens eksperter, og derfor er det nærliggende at give dem større indflydelse på kommunens politik på deres område.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Der gennemføres forsøg med selvstyrende grupper, hvor medarbejderne selv organiserer arbejdet og at der gøres op med bureaukratiske styrings- og kontrolinstrumenter.
 • Medarbejdernes ret til ytringsfrihed skal sikres og der etableres en whistleblowerordning som en sikkerhedsventil.
 • Byrådet skal etablere organiserede dialogfora med medarbejderne, deres fagforeninger, erhvervsorganisationer, kulturelle foreninger med flere, så der opnås større borgerinddragelse og mere gennemsigtighed i relationerne mellem byrådet og borgerne og i relationerne mellem borgerne og administrationen.